Uwaga stypendyści

18 lipca 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację „Programu wsparcia finansowego dla młodzieży polonijnej studiującej za granicą”. Fundacja SEMPER POLONIA w ramach konkursu złoży wniosek projektowy, który będzie kontynuacją dotychczas realizowanego programu stypendialnego.

Ze względu na wyznaczony przez MSZ limit finansowy konkursu będziemy występowali o objęcie pomocą finansową studentów zakwalifikowanych przez Komisję Stypendialną Fundacji do otrzymania stypendium w semestrze wiosennym 2011/2012 r. poza tymi, którzy w czerwcu 2012 r. ukończyli studia i nie będą kontynuowali nauki w roku akademickim 2012/2013.

Poniżej zamieszczamy imienną listę studentów, którzy aby ubiegać się o wsparcie finansowe SEMPER POLONIA w 2012 r., powinni zarejestrować w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym następujące dokumenty:

- zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu roku akademickiego 2011/2012 wraz ze średnią ocen za semestr wiosenny 2011/2012;

- zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie studiów w roku akademickim 2012/2013;

- plan działań na rzecz środowiska polonijnego oraz współpracy z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi. 

Wszystkie dokumenty muszą posiadać tłumaczenie na język polski. 

Rejestracja powyższych dokumentów powinna nastąpić najpóźniej do 15 września 2012 r. Po upływie tego terminu system ZESS nie będzie aktywny. 

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż nadesłanie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego. 

UWAGA!
Ze studentami z Białorusi Fundacja SEMPER POLONIA nawiąże kontakt mailowy.

26.07.2012 opublikowano w Komunikaty