Ocalmy od zapomnienia

Głównym celem programu „Ocalmy od zapomnienia” jest zbieranie i systematyzowanie informacji o miejscach historycznie związanych z polską kulturą oraz wkładem intelektualnym i gospodarczym Polaków w rozwój krajów ich zamieszkania. Realizację programu Fundacja rozpoczęła w 2003 roku.

Główne założenia programu to: 

• inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz odnajdywania i dokumentowania wkładu Polaków w rozwój dziedzictwa cywilizacyjnego różnych krajów świata; 

• archiwizowanie informacji i dokumentacji dotyczących dóbr kultury polskiej znajdujących się poza granicami Polski, które zostaną odnalezione w ramach programu „Ocalmy od zapomnienia”;

• propagowanie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym;

• wspieranie inicjatyw innych instytucji i organizację działających poza granicami Polski na rzecz ochrony polskich zabytków i innych dóbr kultury polskiej, dokumentowania śladów polskich w różnych krajach świata oraz promocji współczesnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych Polski i Polaków.

W realizację programu zaangażowane są Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA, które współpracują z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi RP. 

Wiodącym projektem programu jest konkurs „Ocalmy od Zapomnienia” skierowany do środowisk polonijnych na całym świecie. Fundacja co roku ogłasza nowy temat konkursu na który jego uczestnicy piszą pracę najczęściej dokumentujące kulturalny i gospodarczy wkład Polaków w rozwój innych państw, bądź polskie losy. Szczegóły konkursu oraz nagrodzone prace w z ostatnich edycji konkursu dostępne są w zakładce Konkursy.

W 2012 r. Fundacja zamierza rozpocząć konkurs pod tytułem "Mapa Wspomnień Polonii”. Zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie relacji przedstawicieli starszego pokolenia Polonii, związanych z ich miejscem pochodzenia – Polska lub Kresy Wschodnie, oraz miejscem aktualnego zamieszkania (uczestnicy konkursu będą pytać o wspomnienia związane różnymi aspektami funkcjonowania człowieka w lokalnych środowiskach – kwestie społeczne, kultura, praca, tak aby ukazać dawne genius loci danego miejsca).

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@remove-this.semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17