Grodno (Białoruś)

Klub Stypendystów w Grodnie jest organizacją zrzeszającą obecnych oraz byłych studentów mających polskich pochodzenie. Zadaniem Klubu jest podtrzymanie i utrwalenie świadomości narodowej osób polskiego pochodzenia, ich rozwój osobisty oraz kształtowanie dobrego wizerunku Polonii poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. 

Opiekunami merytorycznymi Klubu są: Fundacja SEMPER POLONIA, Polska Macierz Szkolna nа Białorusi oraz Konsulat Generalny RP w Grodnie. Klub współpracuje również z innymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania m.in. z innymi Klubami Stypendystów.

Głównymi kierunkami działalności Klubu są:

- integracja środowiska młodzieżowego
- praca na rzecz lokalnego środowiska polonijnego na Białorusi
- działalności na rzecz rozwoju intelektualnego i osobistego studentów
- promocja inicjatyw studentów
- działalności charytatywna
- opieka nad zabytkami kultury polskiej        

Przykładowe projekty zrealizowane przez Klub Stypendystów w Grodnie w 2011 r.:

- warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na Białorusi
- zajęcia z języka polskiego.

opublikowano w Kluby Stypendystów